Kenőcső a könyök szalagjaira és ízületeire, ORVOSI HETILAP A lap íto tta: Markusovszky Lajos 1857-ben. Folytatta: Antal Géza és Hő gyes Endre.


Látták: Átírás 1 5 9. Folytatta: Antal Géza és Hő gyes Endre.

Kelen B é la : Közlemény a budapesti m. Bársony János dr.

  • Уже направляясь к двери, Сьюзан внимательно посмотрела на «ТРАНСТЕКСТ».
  • Kenőcsök. Milyen kenőcsöket használnak a bokaízület nyújtásához

W agner D á n iel: Sebgyógyítás illóolajokkal. D ollinger B é la : Közlemény az I. Igazgató: Dollinger Gyula dr, egyetemi ny.

Spondylitis tuberculosa eset alapján. A u frech t: A pneumonia chinín-kezelése. P a y r : Vérzések és utóvérzések. G yerm ekorvostan. S c h lo s s : A spasmophilia kezelése. H ú kenőcső a könyök szalagjaira és ízületeire yszervi betegségek.

B lo c h : A gonorrhoea vaccin- therapiája. Kisebb kö zlések a z o rvosg ya ko rla tra. K u z n itz k y ; A sebek környékének beretválása. M agyar orvosi irodalom. Budapesti orvosi újság.

ORVOSI HETILAP A lap íto tta: Markusovszky Lajos 1857-ben. Folytatta: Antal Géza és Hő gyes Endre.

Vegyes hírek. Irodalom -szem le. Lapszem le. B iedl: A hastyphus duzzanat és fájdalom az ízületekben gyógyítása. Tudom ányos társulatok lap.

Az egyik vagy másik gyógyszer belső befogadására jellemző ellenjavallatok teljes mértékben igazak a külső felhasználásra. Még ezeket a gyógyszereket tartalmazó kenőcsök is hátrányosan befolyásolhatják a gyomor-bélrendszer működését. Ezért, mielőtt ezt a kenőcsöt vagy gélt felhasználná a szalagok nyújtásakor vagy szakadásánál, feltétlenül forduljon orvosához.

Közlemény a budapesti m. Ig a zg a tó : Bársony János dr. Filteres R öntgen-felvételek. Ha kiszámítjuk azt a Röntgen-sugármennyiséget, a mely egy vastagabb testrész fotografálásakor a testen áthatol és a lemezre jutva képet ad, igen meglepő eredményre jutunk.

Mióta a sugár-keménységet C hristen szerint,fe le z ő réteg e k ben Halbwertschicht mérjük, azóta módunkban van ezeket a számításokat elvégezni. A 8 9 fok Wehneltnek megfelel 1 cm. Ez alatt azt értjük, hogy a sugár a lágyrészekben való áthatolása közben minden centiméternyi úton elveszti intenzitásának a felét.

Ha már most a hasnak nyílirányű átmérő je 20 cm.

ORVOSI HETILAP A lap íto tta: Markusovszky Lajos 1857-ben. Folytatta: Antal Géza és Hő gyes Endre.

Ez annyit jelent, hogy a 8 9 Wehnelt keménységű sugarakból kevesebb jut a lemezre, mint a beeső sugarak egy milliomod része! Ez oly csekély mennyiség, hogy ennek a lemezre semmiféle számbavehető hatása nem lehet. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy képet mégis kapunk. Ez csak úgy lehetséges, ha f-'lteszszük, hogy a képet nem ezek a 8 9 Wehnelt keménységű sugarak rajzolják, hanem azok, a melyek ehhez hozzá vannak keverve, de sokkal áthatolóbbak, azaz keményebbek.

Minden lámpa összetett sugárzást ad, melynek lágyabb és keményebb alkotórészei vannak. A keményebb részleteket eddig oly szennyezésnek tartottuk, a melytő l nem volt módunkban megszabadulni. Eddig mindig a lágyságra törekedtünk, a fentiekbő l pedig ellenkező leg az következik, hogy elő nyös lenne a sugárkeverék kemény alkotórészeit meghagyni és a többit kiküszöbölni.

És ez módunkban áll. A sugarak útjába helyezett fémlemezek filterek a sugárkeverék lágyabb részét többé-kevésbé elnyelik, míg kemény sugarak lényegesebb gyengítés nélkül haladnak át rajta.

Nyilvánvaló, hogy nem kívánatos oly sugaraknak a jelenléte, a melyek a kép létrehozásában nem játszanak szerepet. Ezek a testben absorbeálódnak, jórészt secundaer sugarakká alakulnak, s ha keresztül-kasul járva a lemezre kerülnek, a lemezt megfátyolosítják.

Ez a secundaer-sugár-fátyol nagyon zavaró s fő ként ez az oka, hogy vastagabb testrészek képei melyeknél sok az elnyelt sugár nem oly briliánsak, mint pl.

fájdalom a gyűrű ujjain

A filter közbeiktatásával tehát a képnek qualitásban nyerni kell. Különös fontosságú e kérdés ízületi zselatin ízületi fájdalmak kezelésére szülészeti praxisban, a hol a niedenczefelvéfelek, vagy egy foetus in utero olyan feladat elé állítanak bennünket, melyet a legjobban sikerült felvétel is csak selejtesen old meg.

A kenőcső a könyök szalagjaira és ízületeire javításának a szüksége vezetett bennünket arra, hogy a filterek alkalmazásával technikai tökéletesedést keressünk. Kísérleteink elméleti feltevéseinket igazolták. Eredményeink a következő k: Vastagabb testrészek felvétele alkalmával lényegesen tisztább, részletekben dúsabb, brillánsabb képet kapunk, ha a sugarak útjába alumínium-lemezeket teszünk. Artrózis kezelhető tű k ni a csontgerendezet finom rajza ott is, a hol ilyet látni nem szoktunk: a csípő lapátokban, czombfejben, ágyéki csigolyatestekben.

A szíven keresztül látszik a hilus-rajzolat, a lehágó aorta és mindezeken keresztül a csigolyák és bordák finom spongiosája. A csontok világosabbnak s a lágyrészek sötétebbnek látszanak. Izmok, inak, vesecontour jól differencziálódnak. A lámpa nem rajzolt élesebben, kontrasztosabban a filteren át, hanem azok a secundaer sugarak hiányoznak, a melyek a részleteket elmossák és a kontrasztokat betemetik.

Első pillanatra különös, de meggondolás után érthető, hogy a filter alkalmazása mellett az expositiós időt alig kell meghosszabbítani. A filter t.

Mivel a fentiekbő l az látszik, hogy a képet a keményebb sugarak adják, azt gondolhatnánk, hogy czélszerü volna a lámpa keménységét fokozni. A kísérletek azonban azt mutatták, hogy ezáltal a képqualitás romlik.

A kép elveszti kontrasztjait s a részletrajzok elhalványodnak. A keményebb lámpának ugyanis a képrajzoló sugarai kelleténél keményebbek. Végeredményben tehát ugyanolyan keménységű lám pával ugyanannyi ideig exponálunk, mint filter nélkül. A különbség csak az, hogy a lámpafal és a diaphragma közé alumínium-filtert teszünk. A filtervastagságnak a fotografált testrész vastagságával arányosnak kell lenni.

Vékony objectumok kéz, fogak jobb képet adnak filter nélkül. Váll, erő sebb könyök, térd, boka 1 millimeteres aluminiumlemezt követel.

Mellkashoz a corpulentia szerint 1 2 mm. Lényeges, hogy a felvétel finom rajzát az elő híváskor ne rontsuk el. Tudnunk kell, hogy az egész lemez a fátyol hiánya miatt világosabb, mint a megszokott. Ne erő szakoljuk tehát a hívást sötétre, mert elő hívási fátyolt kapunk, a mi a részleteket betemeti.

Mi az idő mérési elő hívással mindig jó képet kaptunk. A Röntgen-mélytherapia kapcsán bebizonyult, hogy a bőr az erő sen filtrált sugarakból 2 3-szoros dosist tű r, ela mi akkor, ha hosszas expositiót esetleg többször kell ismételni, szintén nem megvetendő haszon.

Seb gyógyítás illóolajokkal. Tíz éve foglalkozom az illóolajok therapiás hatásával. A belső adagoláskor többek között azt tapasztaltam,hogy az illóolajok az általános leukocytosist s ennek révén a phagocytosist fokozzák s hogy a bacillarisan megbetegedett szövetrészekben activ hyperaemiát tudnak elő idézni; két olyan tényező, mely a fertő zött sebek gyógyulásában is dönt ő fontosságú szerepet játszik.

capsicum kenőcs a térdízületek fájdalmainak kezelésére

Ez a körülmény bírt arra, hogy az illóolajokat a legkülönfélébb sebeken külső alkalmazásban is kipróbáljam. Ezen kísérletekkel egyúttal az a czélom is volt, hogy a közönségesen használt méreghatású desinficiens szereket nélkülözhető vé tegyem. A szokásos sebfertő tlenítő szereknek ugyanis nem aza károsabb hatása, a melyet a sebfelületrő l történt felszívódás útján elő álló általános mérgezés alakjában okozhatnak mert hiszen ezen ártalom kellő vigyázat mellett elkerülhető, sokkalta nagyobb hátrányuk az, hogy elpusztítják ugyan a sebbe jutott fertő ző csírákat, de megsemmisítik gyúttal e a sebfelület életképes sejtjeit is, köztudomású lévén, hogy a destillált víztő l kezdve a használatos fertő tlenítőszerek minden dilutiója chemiai affinitásánál fogva protoplasma-méreg.

E szerint a physiologiai sebgyógyulást a teljesen ártalmatlan, méreghatás nélkülinek tartott hydrogenhyperoxyd perhydrol, hyperol stb. Mindezek a szerek a bacillusok elpusztítása mellett a sebfelületen az élő szövetek sejtelemeit is megsemmisítik. Ennek pedig a sebgyógyulás szempontjából azon nagy hátránya van, hogy a sebfelületen necrobio- sisos réteg képző dik, mely miatt az összefekvő sebf elületek mindaddig nem egyesülhetnek teljesen, míg a szervezet ezen necrosisos részeket nem küszöböli ki.

A magára hagyott, semmiképpen sem befolyásolt fertőzött sebeken is nem egy esetben azt látjuk, hogy azok teljesen begyógyulnak, hogy tehát a szervezet a sebfelületen betolakodó fertő ző csírákat leküzdötte, megsemmisít ette desinficiens szerek közrehatása nélkül is.

Gebiete d. A szervezet általános reactiójaképpen pedig annak a bacteriummérgek által felidézett specifikus ellenméregtermelő képessége lép actióba s universalis leukocytosis indul meg. Mindezek a folyamatok az élő szövetsejtek fokozott élettevékenységét feltételezik. E szerint világos, hogy mindaz, a mi ezen szöveti sejtek integritását, élettevékenységét biztosítja vagy fokozza, egyúttal a sebgyógyulást segíti e lő ; a mi pedig azok vitalitására bénítólag, esetleg megsem- misítő leg hat, az a szervezet rovására a fertő ző írák cs elszaporodását teszi lehető vé.

Egészen kétségtelen tehát, hogy valamely sebgyógyító eljárás jogosultsága és használhatósága attól függ, mennyiben felel meg azon követelményeknek, melyeket a sebgyógyulásban szereplő emez élettani folyamatok megjelölnek. Ezen vezérelv szem elő tt tartásával hosszas kísérleteim során azt tapasztaltam, hogy a közönséges desinficiens szerekkel ellentétben az illóolajok legtöbbjének megvan az a kiváló tulajdonsága, hogy a míg egyrészrő l jelentékeny antizymotikus és bactericid hatás mellett szövetsérülést nem okoznak, sem helybelileg, sem felszívódás útján bármilyen hosszas használat után mérgező leg nem hatnak, addig másrészrő l a fertő zött szövetrészekben activ hyperaemi át tudnak elő idéznt s úgy a helybeli, mint az universalis leukocytosist ezen a réven tehát a phagocytosist nagy mértékben fokozzák.

Az illóolajok olajos oldatának mint sebgyógyító szernek további nagy elő nye az, hogy az olajos consistentia kiválóan alkalmas bevonószer úgy az ép bő rön, mint a friss és genyedő sebfelületen, a mennyiben physikai tulajdonságánál fogva részben fixálja, még inkább azonban izolálja a bacteriumokat. Az izolálás alatt azt értem, hogy az olaj chemotaxisos hatásánál fogva bevonja az egyes bacteriumokat vagy azoknak kisebb-nagyobb csoportját s az ilyen olajburkolatba foglalt bacteriumok, ha a szennyezett bőrfelületrő l mobilizálva be is jutnak a sebbe, ott már szintén olajjal bevont szövetsejteket találnak, a melyekkel való közvetlen érintkezésük éppen az olajréteg miatt felette meg van nehezítve.

Elszaporodásukat s a szövetekbe való hatolásukat pedig lényegesen akadályozza, sokszor teljesen meghiúsítja az olajos közegnek éppen illóolajtartalma, melynek 1 : 3 arányú menynyisége kifejezetten bacteriumfejlő dést gátló, a kevésbé resistens mikroorganismusokra pedig egyenesen antisepsises parasitotrop hatást tud kifejteni. Hogy az illóolajos sebkezelés terén az empíria által szolgáltatott tényeknek magyarázatát is tudjam adni, állatkísérleteket végeztettem, már csak azért is, hogy biológiai igazolást szerezzek azon feltevésem helyességének, hogy fertő zött sebek kezelésekor a fertő zés elhárításának rdekében é sokkal észszerű bben és eredményesebben járunk el ízületi fájdalom és duzzanatos ízületi gyulladás, a mikor nem arra törekszünk, hogy a szokásos desinficiensekkel a sebbe jutott pathogen bacteriumokat elpusztítsuk, hanem ha a szövetsejtek vitalitásának lehető megóvása mellett azon biochemiai folyamatokat igyekszünk élénkíteni, melyek a szervezetnek természetes védekező képessége gyanánt mindannyiszor actióba lépnek, valahányszor a szervezetet annak bármely csekély sérült részén a fertő zés veszélye fenyegeti.

Az állatkísérleteket a budapesti m. ORVOSI Kenőcső a könyök szalagjaira és ízületeire 89 olajok hatására azonban ezen természetes védekező folyamatok annyira élénkültek és fokozódtak, hogy lehetővé vált úgy a bacillus-invasiót megakasztani, valamint a gyorsan termelt és vehemens hatású tetanus-toxinokat közömbösíteni. Közös gyógyszer neve állatkísérletek során függetlenül a tetanusvirussal történt sebfertő zéstő l olyan jelenségek voltak észlelhető k, melyekbő l az kenőcső a könyök szalagjaira és ízületeire sebkezelésre ve néz igen fontos tanulságok és útmutatások vonhatók le.

És pedig: 1. Az illóolajjal kezelt valamennyi állaton, még a tetanusban elhullottakon is, az asepsises és antisepsises cautelák mellő zésével történt sebzések m in d per p rim a m g y ó g y u l tak, míg az illóolajjal nem kezelt controll-állatokon genyedés állott be az egyesített sebben.

Experimentális igazolása ez annak, hogy az illóolajok a fertő zött sebekben is meg tudják akadályozni a fertő zés kifejlő dését s per primam ógyulást tudnak létesíteni. Gyakorlati alkalmazásban tehát m inden fr is sen ke letk ezett seb illó ola j-old atta l o kvetlen ü l leöntendő s egyesítendő, ha a sebfertő zés következményeit el akarjuk kerülni.

Természetes, hogy ezen utasítás nem vonatkozik az asepsises föltételek mellett ejtett mű téti sebzésekre. Egy másik kísérleti sorozatban a tompa eszközzel ejtett, földdel behintett és nyitva kezelt sebek mind erő sen genyedtek s az állatok ujjízület károsodása sokk miatt mind elpusztultak.

Mit lehet készíteni tintahalból: gyors és ízletes

Ezért arra kell törekedni, hogy m inden z ú zo tt, roncsolt seben lehető leg jó l összefekvő, sim a seb felü leteket lé te sítsü n k s illóo lajj a l történt leöntés után a zo n n a l eg yesítsü k a sebet, ha a fertő zés kifejlő désének lehető ségét csökkenteni akarju k.

Ugyanez a kísérleti eredmény azt is mutatja, hogy a szervezet a sebzés helyén a bacillaris fertő zéssel szemben annál eredményesebben védekezik, minél kevesebb ártalom éri a szövetek sejtelemeit és a sebfelületek mielő b történő összefekvését és összetapadását semmiféle heterogen anyag nem akadályozza s nem hátráltatja. Ezért hangsúlyozom a legnagyobb nyomatékkai, hogy fe rtő zö tt fr is s sérülések sebészi ellá tá sakor sem mféle i drainező a n ya g o t ne h a szn á lju n k, és ne alkalmazzunk még akkor sem, ha üregképző dés mellett retentióra van kilátás.

A sebgyógyulást sokkal kevésbé fogja hátráltatni u. Az illóolajok sebgyógyító hatásának ismerete után könnyű megállapítani az illóolajos sebkezelés eredményes alkalmazásának a területét is. A gyakorlati szempontok és követelmények figyelembevételével öt csoportba oszthatók mindazon esetek, a melyekben az illóolajoldat kedvező bb eredménynyel használható, mint az eddig szokásos desinficiáló eljárás.

Különös jelentő sége van az illóolajoldatoknak: I. A z egyéni p ro p h yla xis szem po ntjából. Nemcsak az orvosok, de a laikusok elő tt is széltében ismeretesek azok a kellemetlen, sokszor életveszélyes szövő dmények, melyek egyegy jelentéktelennek látszó kenőcső a könyök szalagjaira és ízületeire, horzsolás, bemetszés vagy megszű rés nyomán szoktak megjelenni.

A bekövetkezhető bajnak elejét vehetjük, ha az ilyen sérülést llóolajoldattal rögtön leöntjük és bekötjük. Megelő ző leg kenőcső a könyök szalagjaira és ízületeire sebe t meg i mosni nem szabad, mert ezzel fertő zhetjük azt. A z összes m ező gazd asági, ipari, g yá rü zem i balesetek s általában mindazon sérülések alkalmával, a hol első seg élyn y ú jtá sró l van szó, megbecsülhetetlen az olyan szer használata, a mely egyáltalában nem mérgező s az alkalmazása annyira egyszerű, hogy az első segélynyújtásban kül hogyan lehet kezelni a fájó csípőt nem képzett bármely munkás is azonnal igénybe veheti.

Ugyancsak nagy elő nye az illóolajoldat alkalmazásának az is, hogy a z első seg ély n yú jtá sh o z való készletet, az ú.

ORVOSI HETILAP A lap íto tta: Markusovszky Lajos 1857-ben. Folytatta: Antal Géza és Hő gyes Endre.

A z összes genyedö, eves, ü szkös sebek, p h le g m o n és g yu la d á so k, heveny tályogok, scrophuloderm ák, lupusok, tuberculosus tendovaginitisek, periostitisek, osteom yelitisek, gen yed ö ly m p h o m á k és hid eg tá lyo g o k változatos megjelenés-formái szolgáltatják a kétoldalú csípőízületi kezelés azon óriási contingensét, a hol az illóolajoldattal való kezelés feltételezve mindig a szükséges sebészi beavatkozások megtörténtét szembetű nő eredménynyel alkalmazható.

Ismétlések elkerülésével itt csak arra akarok rámutatni, hogy az orvosi ténykedésnek ez az a fontos területe, a hol a magára utalt gyakorló orvosnak igazán terhes és felelő sségteljes mű ködését felette me gkönnyíti az ilyen sebkezelési eljárás azzal, hogy az egyes sebkötözések rövid idő t vesznek igénybe, a kötésváltoztatások pedig jelentékenyen nagyobb idő közben 3 4 naponként végezhető k.

A venereás m egbetegedések p ro p h yla xisá n a k nagyjelentő ségű socialis problémáját is feltétlenül kenőcső a könyök szalagjaira és ízületeire említenem akkor, a midő n helybeli fertő zésbő l kiinduló gbetegedések elhárításáról van kenőcső a könyök szalagjaira és ízületeire.

Propositióm és tanácsom eb me ben a kérdésben az, hogy az ú. H áború a lk a lm á va l a harcztéri sebesültek első sebkötözését lényegében véve ugyanazon elvek szerint kellene végezni, mint a melyek az egyéni prophylaxis szempontjából is érvényesek. A háborúk borzalmasságát nem a harcztéren elesettek, hanem azon szerencsétlenek óriási száma adja, a kik nem halálos sérüléseikkel a hiányos sebellátás folytán beálló sebfertő zés kínjait kénytelenek elszenvedni s a kik igen gyakran ennek következtében pusztulnak el vagy lesznek életük javakorában nyomorékká csak azért, mert a sebesülés alkalmával az egészségügyi szolgálat elégtelensége mellett az egyéni prophylaxis érdekében szükséges intézkedéseket nem foganatosíthatták, sérülésüket a másodlagos fertő zéstő l meg nem óvhatták.

Különben is a jelenkor háborújában a harczmodor roppant hosszú tű zvonal s a lő fegyverek tökéletes sége következtében oly nagy a sebesültek s ezek között a nem halálos sebesültek száma, hogy ezeknek idejében való és szakszerű kezelésére kellő számú egészségügyi szemé lyzetet szervezni s mű ködtetni alig lehetséges. Mennyire egyszerű sítené s megkönnyítené éppen a harczvonalban a súlyos sebesülteknek az ellátását az, ha a sebesülthordozók és orvosok nem lennének kénytelenek sem ott, sem az első segély- és kötöző helyen a könnyebben sérültek kötözésével vesző dni, a kik maguk is tudnák sebeiket bekötözni, még pedig akként, hogy az a kötés 3 4 napig is változatlanul maradna a nélkül, hogy a seb másodlagos fertő ző désétő l, vagy ebváladék bomlásától, bű zössé válásától kellene kenőcső a könyök szalagjaira és ízületeire.

Mindez a s pedig csak úgy volna elérhető, ha a hadseregben az első segélynyújtást az egyéni prophylaxis értelmében szerveznék s rendszeresítenék akként, hogy nemcsak az egészségügyi segédszemélyzetet, de minden egyes katonát is kitanítanának gyakorlatilag arra, hogy miként kösse be maga a sérülését, s az ilyen begyakorlás után ki-ki sebesült bajtársának is könnyen tudna segédkezni ott a helyszínén, nem várva be az egészségügyi szolgálat közegeinek a megérkezését.

Ennek legfő bb feltétele természetesen az lenne, hogy minden egyes katonát egy-két seb bekötözésére elegendő kis csomag olyan kötöző - és sebgyógyító-szerrel kellene ellátni, melyet szükség esetén minden különös elő készület s a sebnek bármiféle elő zetes megtisztítása nélkül azonnal lehetne alkalm azni; a sebesült sebének bekötözése után azután nyugodtan várhatná a tábori kórházba való szállítását.

ORVOSI HETILAP A lap íto tta: Markusovszky Lajos 1857-ben. Folytatta: Antal Géza és Hő gyes Endre.

Még fontosabb azonban az, hogy a shrapnell-golyók és gránát-szilánkok okozta roncsolásos, kenőcső a könyök szalagjaira és ízületeire kiterjedten szakított mély sebek oly módon és olyan szerrel legyenek beköthető k, mely a sebesültet a másodlagos sebfertő zés legveszedelmesebb féleségétő l, a tetanus-fertő zéstő l is a legnagyobb valósz ínű séggel meg tudja oltalmazni.

Úgy a magánpraxisomban, mint a kórházi beteganyagon, mező gazdasági és ipari baleseti sérülések kezelése közben jedt roncsolásával járó shrapnell-lövéstő l eredő zkös, üs bű zös sebével, a Az amputatiót az alkar oedemás duzzanata s halvány livid-vörös elszinesedése mellett a kéztő csontok felett a radius és ulna epiphysisének megfelelően végeztem, hogy lehető leg hosszú végtagcsonk maradjon.

A bő r metszés megejtésekor a bő r alatti kötő szövet savós beivódása mellett annak szürkés-barnás elszínező dése vol t látható. Ennek daczára megmaradtam az amputatio megállapított helyénél.

ízületek osteoarthrosis melyik ez a kezelés

A manchettás bő rlebeny bevarrása elő tt a sebbe bő ven öntöttem wetolt. A láz még a mű tét napján les zállód éveken át szerzett tapasztalataim alapján az a meggyő ző désem, 38 -ra. Harmadnap az átütött kötést levéve, a manchettás hogy ez idő szerint úgy a harcztéri sebesülések másodlagos bő rlebenynek distalis felerésze éles határral demarkálódva fertő zésének megelő zésére és elhárítására, mint egy úttal az eiüszkösödött a nélkül, hogy az üszkösödési folyamat magára az amputatiós sebfelületre átterjedt volna s a seb per összes sebzések végleges ineggyógyítására legalkalmasabb szer az illóolajoldat azon sok kiváló sebgyógyító tulajdonságánál fogva, melyek közül itt csupán méregtelenségét s na gyógyult s teljesen behámosodott.

Ezen gyógyulási folyamat secundam intentionem a reamputatio szüksége nélkül gyorsan gyon könnyű, egyszerű alkalmazhatóságát emelem ki.